Kako faktoring odkup nezapadlih terjatev vpliva na poslovanje?

Kako faktoring odkup nezapadlih terjatev vpliva na poslovanje?

Splošne teme 0 Komentar

Odkup nezapadlih terjatev spada pod specializirane faktoring storitve in predstavlja ugoden in hiter vir financiranja obratnih sredstev, pri čemer si podjetje zagotovi gotovino za tekoče poslovanje. Kredit za podjetje se razlikuje od klasičnih bančnih kreditov, saj gre za kontinuirane posle, ki so vezani na prodajo izdanih računov podjetja.

Klasični in dobaviteljski factoring je namenjen takojšnji pridobitvi gotovine na bančni račun podjetja, kar posledično izboljšuje denarni tok in likvidnost, podjetje pa zaradi bilančne strukture, ki ne vsebuje dolgov, lahko lažje zaprosi tudi za druge oblike financiranja. Pri tem se prav tako ne poslabšuje bonitetna ocena. Upravljanje s terjatvami se prenese na faktor družbo, zato podjetje prihrani na notranjih virih in stroških.

Zakaj se podjetje odloči za odkup nezapadlih terjatev?

Organizacija faktor družbi proda račun za že opravljeno dobavo blaga ali storitev, ki ga je izdala svojemu kupcu na domačem ali tujem trgu. Pri tem pa je pomembna razlika med tem, ali je faktura že zapadla v plačilo, ali pa še ni. Če podjetje odstopi ne zapadlo terjatev, to pomeni, da se je za ta posel odločilo zato, ker je rok zapadlosti zelo dolg, ali pa gre za novega kupca, kjer se mora še vzpostaviti zaupanje.

Če se je podjetje s kupcem zmenilo za daljše plačilne roke, tedaj mu ne preostane drugega, kot da čaka na plačilo. V primeru, da gre za večje zneske, se želi organizacija kot dobavitelj zavarovati, saj gre kupec lahko v stečaj ali pa postane insolventen, zato podjetje tvega, da ne dobi plačila za opravljeno delo. Namesto, da bi podjetje čakalo nekaj mesecev na poplačilo obveznosti, dobi gotovino izplačano že v nekaj dneh od prodaje terjatve.

Kakšen je proces za odkup nezapadlih terjatev?

Organizacija opravi dobavo blaga ali storitev svojemu kupcu v tujini ali doma in mu za to izda račun, kjer je naveden tudi rok plačila in vse druge sestavine, ki jih mora faktura vsebovati. Ob izdaji se račun prelevi v terjatev. V tem trenutku podjetje proda fakturo faktor družbi, kjer finančni strokovnjaki preučijo vse podatke na dokumentu in finančne podatke o kupcu.

Po odobritvi vloge sledi nakazilo gotovine v skorajda celotnem znesku fakture. Faktor nakaže podjetju gotovino v roku enega do dveh dni od odobritve vloge. Nato pa se s kupcem organizacije dogovori o plačilnem roku, saj kupec nakaže denar faktorju. Ko to stori, faktor nakaže preostalo gotovino na bančni račun podjetja, ki je zmanjšana za določen odstotek provizije za faktoring storitev.

Katere prednosti nudi faktoring kredit za obratna sredstva?

Faktoring je ugoden vir financiranja, saj ne gre za bančni kredit, kjer je potrebno plačevati obresti na glavnico, prav tako pa banke v večini določijo, kako morajo biti prejeta obratna sredstva porabljena. Pri faktoringu je namreč tako, da podjetje plača le vnaprej določeno provizijo za storitev, ki se razlikuje glede na odkupljen znesek na izdanem računu. Zato ne gre za dolg, temveč za pogodbeni posel med faktorjem in podjetjem. Poleg tega pa faktoring odkup nezapadlih terjatev in zapadlih terjatev omogoča, da organizacija porabi sredstva oziroma razpolaga z gotovino glede na potrebe.

Author

Back to Top