Kako podjetje odstopi terjatve faktorju?

Kako podjetje odstopi terjatve faktorju?

Izterjava terjatev 0 Komentar

Specializirane faktor družbe na podlagi pogodbe o sodelovanju odkupujejo zapadle in ne zapadle terjatve od podjetij. Pri tem lahko organizacija proda posamezen izdan račun ali pa več računov hkrati. V večini primerov gre za periodično fakturiranje, ki poteka drugače, kot če bi podjetje najelo kredit za obratna sredstva pri banki.

Faktoring storitve uporabljajo tako malo kot velika podjetja. Za določene panoge in dejavnosti pa je najemanje tovrstnih storitev bolj običajno, še posebej, ko kupci določajo daljše plačilne roke za že opravljene dobave blaga ali storitev. V vmesnem času pa mora podjetje nemoteno poslovati in poplačevati tekoče stroške. V nadaljevanju si oglejmo postopek fakturiranja oziroma odstopa dolgov.

Podjetje odstopi terjatve faktor družbi

Običajno organizacije fakturirajo tiste izdane račune, ki zapadejo v plačilo po več mesecih od izdaje. V nekaterih primerih podjetje nima druge možnosti, kot da postavi daljši rok plačila. Če gre za večje zneske, se podjetja odločajo za najem factoring storitev, saj si ne morejo privoščiti tveganja, da kupec storitev ali blaga ne bi plačal.

Tako podjetje odstopi posamezen račun ali sveženj izdanih računov, ki jih odkupi faktor. S tem faktor tudi prevzame nase dolžnost za izterjavo plačila. Posledično podjetju ni potrebno skrbeti za poplačilo, saj faktor v primeru neizplačil uporabi vsa pravna sredstva za izterjavo pri kupcu.

Odstopu terjatve sledi takojšnje nakazilo gotovine

Ko faktor družba odkupi obveznost, nato v roku enega ali dveh dni nakaže skoraj celoten znesek računa na bančni račun podjetja. Tako podjetje dobi gotovino in si s tem v kratkem času povečuje obratna sredstva in denarni tok.

Prednost faktoringa je tudi v tem, da podjetju ni potrebno navajati, za kaj bo gotovino porabilo. Na primer, pri bančnem posojilu za obratna sredstva mora organizacija vnaprej natančno specificirati, kam bo prejeta sredstva namenila. Pri faktoring storitvah pa se gotovina lahko porabi za katerekoli stroške, ki jih je v danem trenutku potrebno plačati.

Factoring se zaključi z drugim delom nakazila denarja

Faktor družba ob odkupu obveznosti določi kupcu podjetja plačilne pogoje in roke za plačilo. Ko kupec nakaže celoten znesek na bančni račun faktorja, tedaj faktor takoj nakaže preostali znesek na račun podjetja. Drugi del nakazila je zmanjšan za od ena do pet procentno provizijo.

Tako faktor podjetju ne izdaja računov za opravljeno storitev, temveč zaračuna posamezno odkupljeno obveznost v obliki provizije. V ceno provizije za odkup terjatve pa so zajete tudi druge storitve, kot je na primer celovito upravljanje s terjatvami.

Author

Back to Top