Kaj je verižna kompenzacija?

Kaj je verižna kompenzacija?

Izterjava terjatev 0 Komentar

Verižna kompenzacija je sestavljen pravni posel, s katerim se stranke s pomočjo organizatorja med seboj dogovorijo, da bodo kompenzirale medsebojne terjatve v zaključeni krožni verigi z namenom, da obveznosti prenehajo brez nepotrebnega denarnega toka;

KAKŠNA JE NALOGA ORGANIZATORJA VERIŽNE KOMPENZACIJE?

Organizator si je dolžan prizadevati, da organizira zaključeno verigo strank, katerih obveznosti se lahko medsebojno krožno kompenzirajo in stranke povabiti k zapiranju odprtih terjatev s pristopom k verižni kompenzaciji.

Organizator je dolžan preveriti obstoj stranke in obstoj terjatve s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Organizator si mora prizadevati, da organizira verigo, s katero se zapre največja možna vsota obveznosti.

V primeru sklenitve uspešne verižne kompenzacije, je organizator upravičen do nagrade, ki je posebej določena v pristopni izjavi k verižni kompenzaciji.

KAJ PA JE SISTEM VERIŽNIH KOMPENZACIJ?

Sistem verižnih kompenzacij je večstranski dogovor o pogojni verižni odpovedi dolga, urejen z 318. členom Obligacijskega zakonika.

Vsaka stranka, ki vstopa v verižno kompenzacijo, se odpoveduje terjatvi s katero vstopa v verižno kompenzacijo, pod pogojem, da je krog verižne kompenzacije sklenjen. Prvi upnik se terjatvi ne odpoveduje, razen v delu, ki ga priznava kot morebitni diskont.

KAKŠNA JE NALOGA STRANKE PRED VSTOPOM V SISTEM VERIŽNIH KOMPENZACIJ?

Stranka je dolžna pred vstopom v sistem verižnih kompenzacij organizatorju predložiti izjavo o pristopu k verižni kompenzaciji, obrazec o terjatvah, ki jih stranka vlaga v verižno kompenzacijo ter dokumentacijo, ki izkazuje obstoj terjatve (verodostojno listino ali izvršilni naslov, kot opredeljeni po Zakonu o izvršbi in zavarovanju).

Z izjavo se stranka zavezuje, da se bo, pod pogojem vzpostavitve zaključenega kroga enakovrednih odpovedi dolga, odpovedala terjatvi, ki jo vlaga v verižno kompenzacijo, v zameno pa postane prosta enakovredne obveznosti, ki jo ima do svojega upnika, ki nastopa v verižni kompenzaciji.

Vsaka stranka s potrditvijo seznama, pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo potrjuje, da:

  • da je imetnica terjatve, ki jo vlaga v verižno kompenzacijo
  • da poseduje vse originalne dokumente, ki dokazujejo obstoj terjatve
  • ni v postopku insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
  • na terjatvi tretje osebe nimajo drugih pravic, zlasti ne zastavne pravice
  • terjatev ni sporna oz. prerekana, nit s strani upnika, niti s strani tretjih oseb
  • terjatev v nobeni obliki ni odstopljena tretji osebi
  • je terjatev izterljiva
  • je podpisnik pristopne izjave, kakor tudi podpisnik seznama verižne kompenzacije oseba pooblaščena za zastopanje gospodarskega subjekta
  • je zapiranje terjatve z verižno kompenzacijo običajen način poplačila obveznosti

Author

Back to Top