Faktoring odkup terjatev kot kredit za obratna sredstva

Faktoring odkup terjatev kot kredit za obratna sredstva

Izterjava terjatev 0 Komentar

Faktoring odkup terjatev pomaga podjetjem zagotoviti obratna sredstva, ki jih potrebujejo za nemoteno poslovanje. Tako podjetjem ni potrebno čakati na plačila izdanih računov svojih kupcev, temveč gotovino dobijo na račun mnogo prej, kot je določen rok zapadlosti. V nekaterih primerih je rok zapadlosti računa tudi več kot tri mesece po opravljeni dobavi blaga ali storitev.

S podpisom pogodbe s faktor družbo je podjetjem omogočeno, da po potrebi fakturirajo in prodajajo fakture, ki še niso zapadle v plačilo ali pa so že zapadle v plačilo. Gre za kontinuiran proces, ki za podjetja predstavlja ugoden in fleksibilen vir financiranja obratnih sredstev, ne glede na to, ali poslujejo na domačem ali tujem trgu.

Klasični in dobaviteljski faktoring odkup terjatev

Odvisno od potreb podjetja, a obstajata dva finančna orodja, ki skrbita za finančno stabilnost podjetja. Klasični factoring na eni strani omogoča takojšnje poplačilo odprtih terjatev, brez da bi bilo podjetjem potrebno čakati na plačila kupcev. S tem podjetje ohranja dobro bonitetno oceno in se izogne likvidnostnim težavam. V storitev je vključeno tudi premišljeno upravljanje s terjatvami, kar podjetju prihrani čas in rabo notranjih virov.

Na drugi strani pa dobaviteljski factoring omogoča poplačilo obveznosti do dobavitelja in takojšnje plačilo obveznosti do dobaviteljev. Faktor družba se dogovori za zamik ali podaljšan rok plačila odprtih izdanih računov za dolžnike. Storitev povečuje obratni kapital in omogoča prilagoditev na krajše plačilne roke. Podjetje s tem ustvarja tudi dobre poslovne odnose z dobavitelji, izboljša konkurenčnost in ima nadzor nad denarnim tokom.

Faktoring odkup terjatev primeren za vsa podjetja

Factoring kredit za obratna sredstva ni primeren le za velika podjetja, temveč so storitve prilagojene tudi malim podjetjem, ki težje dostopajo do posojilne sheme, kar je še posebej težavno na začetku poslovanja, ko finančni izkazi ne zadostujejo strogim pogojem odobritve v bančnih institucijah. Zato se storitev poslužujejo tudi mala in srednje velika podjetja. Nekatere faktor družbe pa so posebej specializirane za startup oziroma zagonska podjetja.

Tako klasičen kot dobaviteljski factoring je primeren za izvozno naravnana podjetja, ki poslujejo tako na domačih kot tujih trgih. Da bi se izvozna podjetja izognila tveganjem pred neplačili z vstopi na specifične in še ne poznane tuje trge, najemajo factoring storitve, ki poskrbijo za celoten proces, tudi iz vidika dogovarjanja s tujimi kupci. Nekatere faktor družbe so specializirane tudi za podjetja v prestrukturiranju, ki potrebujejo likvidnostna sredstva pri prilagoditvah v poslovanju.

Ugoden kredit za obratna sredstva

V primerjavi z bančnimi posojili za obratna sredstva so factoring storitve bolj prilagodljive in tudi stroškovno učinkovitejše, saj podjetje ne plačuje obresti na glavnico, temveč pri vsakem posameznem poslu plača faktorju provizijo od celotnega zneska na izdanem računu. Provizija za izvajanje storitev ne vključuje nobenih drugih stroškov.

Faktor v prvem nakazilu nakaže gotovino v 80 do 90 odstotkih od celotne vrednosti izdanega računa, ko pa kupec podjetja plača svoj dolg, tedaj faktor družba nakaže še preostalih 10 do 20 odstotkov zneska, ki pa je tokrat zmanjšan za provizijo. V faktoring odkup terjatev je vključeno tudi celovito upravljanje s terjatvami, podjetja se lahko odločijo tudi za zavarovanje pred neplačili.

Author

Back to Top